Slide Anything shortcode error: A valid ID has not been provided

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE – STUDIJE NAUKA BEZBEDNOSTI U ŠKOLSKOJ 2023/2024. GODINI

Master akademske studije – studije nauka bezbednosti


Informacije o studijskom programu

Master akademske studije – studije nauka bezbednosti obima su 60 ESPB i traju jednu (1) godinu.

Studijski program master akademskih studija – studija nauka bezbednosti akreditovan je kod Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije uverenjem o akreditaciji br. 612-00-00569/5/2020-03 od 07.09.2021. godine.

Nastavni plan studijskog programa i programi predmeta na master akademskim studijama – studije nauka bezbednosti.

Školska 2022/2024. godina na master akademskim studijama počinje 15. oktobra 2023. godine i traje do 14. oktobra 2024. godine.

Dodatne informacije o studijama i upisu: postdiplomske.studije@fb.bg.ac.rs


Opšti uslovi konkursa

Na master akademske studije – studije nauka bezbednosti mogu da se upišu kandidati koji su prethodno ostvarili obim osnovnih akademskih studija od najmanje 240 ESPB.

Pravo na konkurisanje imaju i lica koja su stekla visoko obrazovanje u trajanju od najmanje osam (8) semestara prema propisima koji su važili za studente upisane na osnovne studije do 10. septembra 2005. godine.

Opšti uslovi konkursa za upis studenata na master akademske studije Univerziteta u Beogradu u školskoj 2023/2024. godini dostupni su na internet strani Univerziteta.

Uslovi konkursa za upis studenata na master akademske studije na Fakultetu bezbednosti u školskoj 2023/2024. godini dostupni su na internet strani Univerziteta.

Na konkurs se mogu prijaviti samo lica koja su prethodne studije završila najkasnije 14. oktobra 2023. godine.

Osobe koje poseduju stranu visokoškolsku ispravu mogu konkurisati za upis uz rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave za potrebe nastavka studija na Univerzitetu, odnosno uz posedovanje potvrde o započetom postupku priznavanja za potrebe nastavka studija na Univerzitetu. Kandidati sa potvrdom mogu ostvariti samo uslovni upis na studijski program do dobijanja konačnog rešenja.

Osobe koje poseduju stranu visokoškolsku ispravu postupak priznavanja za potrebe nastavka obrazovanja moraju započeti najkasnije do 30. septembra 2023. godine. Strana dokumenta predata posle 30. septembra 2023. omogućavaju konkurisanje za upis tek sledeće školske godine.


Prijavljivanje kandidata

Kandidati se prijavljuju preko aplikacije za elektronsku prijavu kandidata.

Svaki kandidat mora da registruje nalog na aplikaciji za elektronsku prijavu kako bi mogao da podnese prijavu i prateću dokumentaciju. Registracija naloga omogućena je u svakom trenutku bez obzira na to da li je konkurs raspisan ili nije. Nalog je registrovan nakon što kandidatu stigne aktivacioni imejl (ovaj imejl može da završi i u folderu Nepoželjne/Spam poruke pa je potrebno proveriti ga za svaki slučaj).

Kad prijava kandidata bude otvorena u datom vremenskom okviru (videti: Važni datumi), kandidati se preko registrovanog naloga prijavljuju na aplikaciju i biraju jedan od dostupnih konkursa.

Nakon popunjavanja osnovnih podataka (biografski i kontakt podaci, podaci o prethodno završenim studijama), kandidatima se otvara segment Predaja dokumenata u kojem postavljaju sledeća skenirana pojedinačna dokumenta:

 • elektronski očitanu ili skeniranu ličnu kartu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • diplomu ili uverenje o diplomiranju,
 • dodatak diplomi ili uverenje o položenim ispitima,
 • akt (uverenje) o akreditaciji završenog studijskog programa (svi kandidati koji prethodne studije nisu završili na Univerzitetu u Beogradu),
 • akt (uverenje) o akreditaciji visokoškolske ustanove (svi kandidati koji prethodne studije nisu završili na Univerzitetu u Beogradu),
 • rešenje o priznavanju/potvrdu da je započet postupak priznavanja strane visokoškolske isprave (samo za kandidate koji su prethodne studije završili u inostranstvu),
 • izvod iz matične knjige rođenih ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane),
 • uverenje o državljanstvu ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane),
 • potpisanu i skeniranu Izjavu o pristupu ličnim podacima,
 • dokaz o uplati naknade za polaganje diferencijalnog ispita (za kandidate koji su prethodne studije završili na fakultetu koji nije srodan).

Nakon toga kandidati podnose prijavu i čekaju da im stigne obaveštenje o prihvaćenoj prijavi na konkurs za upis na studije. Ukoliko uneti podaci ili dokumentacija nisu potpuni ili su neadekvatni, kandidati će biti obavešteni o tome šta je potrebno da dopune/promene. Ukoliko kandidat ne ispunjava uslove konkursa prijava će biti odbijena uz obrazloženje.

NAPOMENA:
Svaki pojedinačni dokument (osim elektronski očitane lične karte) mora da bude skeniran (ne fotografisan) u boji, u čitljivoj rezoluciji i sačuvan u PDF formatu. Dokument koji ima više od jedne strane (npr. dodatak diplomi) mora da se sačuva kao jedinstven PDF dokument.

 


Diferencijalni ispit

Kandidati koji nisu završili Fakultet bezbednosti ili srodni fakultet (fakultet grupacije društveno-humanističkih nauka Univerziteta u Beogradu, Kriminalističko-policijski univerzitet ili Vojnu akademiju Univerziteta odbrane) moraju da polože diferencijalni ispit kako bi mogli da budu rangirani.

Za upis na master akademske studije – studije nauka bezbednosti diferencijalni ispit sprema se iz sledeće literature:

Kandidati koji ne pristupe polaganju diferencijalnog ispita onda kad bude zakazan (videti: Važni datumi), smatraju se diskvalifikovanim.

Rangiranje kandidata

Rangiranje kandidata vrši se na osnovu prosečne ocene tokom studija i dužine studiranja.

Kandidati koji su završili Fakultet bezbednosti ili srodni fakultet rangiraju se direktno, a nakon njih se rangiraju kandidati koji su položili diferencijalni ispit.

Nakon objavljivanja preliminarne rang liste (na internet prezentaciji Fakulteta) teče rok od 36 sati za žalbu na rang listu. Posle rešavanja potencijalnih žalbi na rang listu ili ukoliko žalbi ne bude, objavljuje se konačna rang lista.


Upis primljenih kandidata

Upis primljenih kandidata obaviće se prema dinamici upisnih radnji (videti: Važni datumi) u kancelariji za studije drugog i trećeg stepena Studentske službe.

Primljeni kandidati u datom terminu donose sledeće:

 • Dve fotografije (3,5 x 4,5 cm);
 • Original izvoda iz matične knjige rođenih (na uvid);
 • Diplomu prethodnog nivoa studija ili uverenje o diplomiranju (na uvid);
 • Dodatak diplomi prethodnog nivoa studija ili uverenje o položenim ispitima (na uvid);
 • Dokaz o uplati upisa za sve studente (iznos 8.500,00 dinara na račun Fakulteta 840-1832666-90; poziv na broj 700);
 • Dokaz o uplati prve rate školarine za studente koji upisuju studije u statusu samofinansirajućih studenata (39.900,00 dinara za master akademske studije na račun Fakulteta 840-1832666-90, poziv na broj 700);
 • Dokaz o uplati za Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu za sve studente (100,00 dinara na račun Fakulteta 840-1832666-90; poziv na broj 700).

Indeks, pristupni parametri za nalog na eStudent portalu i uverenje o studiranju (opciono) dobijaju se na Fakultetu prilikom upisa.


Važni datumi

 • Prvi upisni rok
  – najranije 1. septembra, a najkasnije do 5. oktobra 2023: prijava i prijem dokumenata;
  – najkasnije do 12. oktobra 2023. u 12 časova: Univerzitet objavljuje konačne rang liste;
  – najkasnije do 16. oktobra 2023: upis kandidata.
 • Drugi upisni rok
  – od 20. do 23. oktobra 2023: prijava i prijem dokumenata;
  – najkasnije do 27. oktobra 2023. u 16 časova: Univerzitet objavljuje konačne rang liste;
  – najkasnije do 30. oktobra 2023: upis kandidata.
 • Treći upisni rok
  – od 2. do 3. novembra 2023: prijava i prijem dokumenata;
  – najkasnije do 8. novembra 2023. u 12 časova: Univerzitet objavljuje konačne rang liste;
  – najkasnije do 11. novembra 2023: upis kandidata.


Troškovi upisa i školarina

 • Prijavljivanje na konkurs za upis na studije se ne plaća.
 • Naknada za polaganje diferencijalnog ispita: 6.550,00 dinara (na račun Fakulteta 840-1832666-90; poziv na broj 700)
 • Upis na studije (plaćaju svi upisani studenti): 8.500,00 dinara (na račun Fakulteta 840-1832666-90; poziv na broj 700)
 • Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu (plaćaju svi upisani studenti): 100,00 dinara (na račun Fakulteta 840-1832666-90; poziv na broj 700)
 • Školarina (plaćaju samofinansirajući studenti): 109.900,00 dinara (prva rata prilikom upisa – 39.900,00 dinara na račun Fakulteta 840-1832666-90; poziv na broj 700)

NAPOMENA:
Potrebno je sačuvati sve originalne uplatnice ili odštampane izvode o elektronskoj uplati i doneti ih prilikom upisa.

 

 


Najčešća pitanja

 • Da li sa završenim osnovnim strukovnim studijama mogu da se upišu master akademske studije?
  – Master akademske studije obima 60 ESPB mogu da se upišu samo sa završenim osnovnim akademskim studijama obima 240 ESPB.
 • Ukoliko je neko završio osnovne akademske studije uz priznavanje dela programa strukovnih studija prvog stepena, da li može da konkuriše za upis na master akademske studije?
  – Prema odredbama Pravilnika o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Beogradu, „diploma o završenom prvom stepenu visokog obrazovanja na akademskim studijama koju je kandidat stekao uz priznavanje dela studijskog programa strukovnih studija prvog stepena, smatra se valjanom za upis na drugi i treći stepen studija samo ukoliko obim priznatih ispita sa studijskog programa strukovnih studija ne prelazi 30 % ukupnog obima studijskog programa akademskih studija na kom je diploma stečena (72/240 ESPB bodova, odnosno 54/180 ESPB bodova) u skladu sa Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju studijskih programa.“ (član 22, stav 4).
 • Da li je prosečna ocena studiranja sa osnovnih akademskih studija uslov za konkurisanje za upis na master akademske studije – studije nauka bezbednosti?
  – Ne postoji najmanja prosečna ocena studiranja kao uslov za upis.
 • Koliko studenata može da upiše u statusu budžetskog, a koliko u statusu samofinansirajućeg studenta?
  – Na master akademske studije – studije nauka bezbednosti prima se pedeset (50) studenata, od tog broja pet (5) može da upiše u statusu budžetskih studenata, a 45 u statusu samofinansirajućih.
 • Koliko iznosi školarina i da li može da se plati na rate?
  – Školarina na master akademskim studijama – studije nauka bezbednosti iznosi 109.900,00 dinara i može da se plati u tri rate (39.900,00 dinara prilikom upisa, 35.000,00 dinara do 18. decembra 2023. i 35.000,00 dinara do 19. februara 2024.).
 • Šta znači direktan upis nakon rangiranja za kandidate koji su završili Fakultet bezbednosti ili srodne fakultete?
  – Kandidati koji su završili Fakultet bezbednosti ili srodne fakultete rangiraju se na osnovu ukupne prosečne ocene tokom studija i dužine trajanja studija. Kandidati koji nisu završili Fakultet bezbednosti ili srodne fakultete prvo polažu diferencijalni ispit pa se nakon uspešnog polaganja rangiraju na listi ispod direktno rangiranih kandidata.
 • Kako izgleda diferencijalni ispit za upis na master akademske studije – studije nauka bezbednosti?
  – Diferencijalni ispit sadrži dvadeset pitanja (pitanja sa višestrukim odgovorima, pitanja na dopunjavanje, definicije i navođenja više odgovora). Svako pitanje nosi jedan poen i za uspešno položen ispit potrebno je ostvariti 11 poena.
 • Koliko upisnih rokova postoji?
  – Zainteresovani kandidati mogu da konkurišu u tri upisna roka ili dok se ne popuni ukupni broj mesta na studijskom programu (50 studenata).
 • Koliko kandidata se prijavljivalo na konkurs za upis na master akademske studije – studije nauka bezbednosti tokom prethodnih školskih godina?
  – U sva tri upisna roka u školskoj 2021/2022. godini prijavilo se ukupno 55 kandidata, a u školskoj 2022/2023. godini ukupno 43 kandidata.
 • Kako mogu da proverim da li su završeni studijski program i fakultet akreditovani?
  – Na internet prezentaciji Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije, na strani Vodič za studente nalazi se istoimeni dokument u kojem se nalazi ažurirana tabela sa svim akreditovanim visokoškolskim ustanovama i studijskim programima u Srbiji. Akreditovan studijski program može da se upiše samo nakon datuma koji se nalazi u uverenju o akreditaciji pa je uz prijavu na konkurs potrebno podneti akte (uverenja) koji su doneti pre nego što je kandidat upisao studije.
 • Gde mogu da pronađem/pribavim kopije uverenja o akreditaciji ustanove i studijskog programa osnovnih akademskih studija?
  – Skenirana uverenja o akreditaciji nalaze se na zvaničnim internet prezentacijama završenog fakulteta, na stranicama koje sadrže informacije o akreditaciji. Ukoliko na sajtu fakulteta ne postoji ova dokumentacija, kopije uverenja možete da tražite na fakultetu od nadležnih službi.
 • Da li je potrebno pokrenuti postupak priznavanja strane visokoškolske isprave ukoliko je ona stečena u nekoj od bivših republika SFRJ?
  – Diplome stečene u SFRJ, SRJ, SCG i Republici Srpskoj – visokoškolske isprave stečene u SFRJ – do 27. aprila 1992. godine, u Saveznoj Republici Jugoslaviji, odnosno Državnoj zajednici Srbija i Crna Gora – do 16. juna 2006. godine i u Republici Srpskoj ne podležu postupku priznavanja i proizvode isto pravno dejstvo kao javne isprave izdate u Republici Srbiji.
 • Da li umesto diplome i dodatka diplomi prilikom prijave na konkurs mogu da se podnesu uverenje o diplomiranju i uverenje o položenim ispitima?
  – Kandidati mogu da podnesu uverenja umesto diplome i dodatka diplomi ukoliko su prethodne studije završili tokom školske 2022/2023. godine. Svakako, i kandidati koji su upisali master akademske studije sa uverenjima moraju tokom prve godine studija da dostave diplomu i dodatak diplomi studentskoj službi.
 • Da li postoje smerovi ili moduli na master akademskim studijama – studijama nauka bezbednosti?
  – Studijski program realizuje se kroz tri obavezna predmeta u prvom i četiri izborna predmeta u drugom semestru. Izborni predmeti organizovani su kroz četiri grupe: stratešku, nacionalnu, korporativnu i ekološku bezbednost (videti: Informacije o studijskom programu), i studenti prilikom upisa popunjavaju anketu u vezi s odabirom jedne od tih izbornih grupa.
 • Da li je prisustvo nastavi obavezno i da li su predavanja prilagođena studentima koji su u radnom odnosu?
  – Prisustvo nastavi je obavezno i nastava na master akademskim studijama realizuje se od oktobra do kraja decembra, odnosno od februara do kraja aprila radnim danima od 17.00 do 20.00 časova na Fakultetu, tri ili četiri dana nedeljno u zavisnosti od broja nastavnih predmeta koji se slušaju tokom semestra.