Slide Anything shortcode error: A valid ID has not been provided

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE – STUDIJE NAUKA BEZBEDNOSTI U ŠKOLSKOJ 2023/2024. GODINI

Doktorske akademske studije – studije nauka bezbednosti


Informacije o studijskom programu

Doktorske akademske studije – studije nauka bezbednosti obima su 180 ESPB i traju tri (3) godine.

Studijski program doktorskih akademskih studija – studija nauka bezbednosti akreditovan je kod Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije uverenjem o akreditaciji br. 612-00-00570/5/2020-03 od 07.09.2021. godine.

Nastavni plan studijskog programa i programi predmeta na doktorskim akademskim studijama – studije nauka bezbednosti.

Školska 2023/2024. godina na doktorskim akademskim studijama počinje 15. oktobra 2023. godine i traje do 14. oktobra 2024. godine.

Dodatne informacije o studijama i upisu: postdiplomske.studije@fb.bg.ac.rs


Opšti uslovi konkursa

Za upis na doktorske akademske studije može konkurisati lice koje ima završene master akademske studije, odnosno integrisane studije sa najmanje 300 ESPB bodova, odnosno završene najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona, i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8. Takođe mogu konkurisati i lica koja imaju opštu prosečnu ocenu manju od 8, ukoliko imaju ostvarene naučne radove objavljene u časopisima sa liste resornog ministarstva pre upisa na doktorske studije. Objavljeni radovi moraju biti iz istih ili srodnih naučnih oblasti za koje je matičan Fakultet bezbednosti, a vrednost rezultata mora biti najmanje tri boda (npr. tri rada iz kategorije M53, ili dva rada iz kategorije M52, ili jedan rad iz kategorije M51 ili M20).

Fakultet bezbednosti propisuje i posebne uslove konkursa prema kojima se kandidati koji su završili osnovne i master akademske studije na Fakultetu bezbednosti i njemu srodnim fakultetima (fakulteti grupacije društveno-humanističkih nauka Univerziteta u Beogradu, Kriminalističko-policijski univerzitet i Vojna akademija Univerziteta odbrane) mogu direktno upisati na doktorske akademske studije nakon rangiranja.

Kandidati koji su završili osnovne i master akademske studije, ostvarivši najmanje 300 ESPB na fakultetima koji nisu srodni Fakultetu bezbednosti, mogu upisati doktorske akademske studije nakon polaganja diferencijalnog ispita.

Opšti uslovi konkursa za upis studenata na doktorske akademske studije Univerziteta u Beogradu u školskoj 2023/2024. godini dostupni su na internet strani Univerziteta.

Uslovi konkursa za upis studenata na doktorske akademske studije na Fakultetu bezbednosti u školskoj 2023/2024. godini dostupni su na internet strani Univerziteta.

Na doktorske akademske studije – studije nauka bezbednosti može se upisati lice koje zna jedan svetski jezik.

Na konkurs se mogu prijaviti samo lica koja su prethodne studije završila najkasnije 14. oktobra 2023. godine.

Osobe koje poseduju stranu visokoškolsku ispravu mogu konkurisati za upis uz rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave za potrebe nastavka studija na Univerzitetu, odnosno uz posedovanje potvrde o započetom postupku priznavanja za potrebe nastavka studija na Univerzitetu. Kandidati sa potvrdom mogu ostvariti samo uslovni upis na studijski program do dobijanja konačnog rešenja.

Osobe koje poseduju stranu visokoškolsku ispravu postupak priznavanja za potrebe nastavka obrazovanja moraju započeti najkasnije do 30. septembra 2023. godine. Strana dokumenta predata posle 30. septembra 2022. omogućavaju konkurisanje za upis tek sledeće školske godine.


Prijavljivanje kandidata

Kandidati se prijavljuju lično u kancelariji za studije drugog i trećeg stepena Studentske službe.

Kandidati popunjavaju prijavu na konkurs i podnose sledeća dokumenta:

 • elektronski očitanu ili skeniranu ličnu kartu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • diplomu OAS/MAS ili diplomu OAS i uverenje o diplomiranju MAS (obične kopije i originale na uvid),
 • dodatak diplomi OAS/MAS ili dodatak diplomi OAS i uverenje o položenim ispitima na MAS (obične kopije i originale na uvid),
 • biografiju kandidata (u elektronskoj formi),
 • kopije objavljenih radova u naučnim časopisima s liste Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije ili u relevantnim međunarodnim časopisima (u elektronskoj formi),
 • akt (uverenje) o akreditaciji završenog studijskog programa (svi kandidati koji prethodne studije nisu završili na Univerzitetu u Beogradu),
 • akt (uverenje) o akreditaciji visokoškolske ustanove (svi kandidati koji prethodne studije nisu završili na Univerzitetu u Beogradu),
 • rešenje o priznavanju/potvrdu da je započet postupak priznavanja strane visokoškolske isprave (samo za kandidate koji su prethodne studije završili u inostranstvu),
 • izvod iz matične knjige rođenih ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane),
 • uverenje o državljanstvu ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane),
 • potpisanu Izjavu o pristupu ličnim podacima,
 • dokaz o uplati naknade za polaganje diferencijalnog ispita (za kandidate koji su prethodne studije završili na fakultetu koji nije srodan).


Diferencijalni ispit

Kandidati koji nisu završili Fakultet bezbednosti ili srodni fakultet (fakultet grupacije društveno-humanističkih nauka Univerziteta u Beogradu, Kriminalističko-policijski univerzitet ili Vojnu akademiju Univerziteta odbrane) moraju da polože diferencijalni ispit kako bi mogli da budu rangirani.

Za upis na doktorske akademske studije – studije nauka bezbednosti diferencijalni ispit sprema se iz sledeće literature:

 1. Cvetković, V. N. (Ur.) (2020). Nauke bezbednosti: vrste i oblici. Beograd: Fakultet bezbednosti (link: https://fb.bg.ac.rs/download/Izdavastvo/EdBezb/NaukeBezbednosti-radovi.pdf).
 2. Vilijams, P. (2012). Uvod u studije bezbednosti. Beograd: Fakultet bezbednosti/Službeni glasnik, str. 195-373 (link ka skeniranim poglavljima).
 3. Kilibarda, Z., Mladenović, M. i Ajzenhamer, V. (Ur.) (2014). Geopolitičke perspektive savremenog sveta. Beograd: Fakultet bezbednosti (dostupno u skriptarnici Fakulteta).

Kandidati koji ne pristupe polaganju diferencijalnog ispita onda kad bude zakazan (videti: Važni datumi), smatraju se diskvalifikovanim.


Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

Redosled kandidata za upis na doktorske studije utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim i master akademskim studijama, dužine studiranja, ostvarenih naučnih rezultata i razgovora komisije sa kandidatima.

Rezultate kandidata čine:

1.1. Opšta prosečna ocena studiranja (OPO) izračunava se na osnovu prosečnih ocena studiranja na osnovnim akademskim studijama (OcOS) i master akademskim studijama (OcMS), ponderisanih dužinom trajanja studijskog programa na osnovnim akademskim i master akademskim studijama izraženom u ESPB bodovima (OSbod i MSbod):

Opšta prosečna ocena (OPO) = (OcOS × OSbod + OcMS × MSbod) / (OSbod + MSbod).

1.2. Dužina studiranja na osnovnim akademskim i master akademskim studijama (DS), izračunava se prostim sabiranjem broja započetih školskih godina koje su bile potrebne kandidatu da završi osnovne akademske i master akademske studije.

1.3. Ostvareni naučni rezultati (ONR) u poslednje tri godine koji se izračunavaju u skladu sa Pravilnikom o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja („Službeni glasnik RS”, br. 159/20).

Ukupan broj bodova po osnovu rezultata kandidata izračunava se po formuli:

Rezultati kandidata (PRK) =(OPO * 20 / DS) + ONR.

Na osnovu Opšte prosečne ocene studiranja kandidat može maksimalno da ima 40 poena, na osnovu Ostvarenih naučnih rezultata kandidat može da ima maksimalno 30 poena.

Kandidat je stekao pravo upisa ukoliko se, vrednovanjem svih kriterijuma, rangira u okviru predviđenog broja kandidata koji se na osnovu konkursa upisuju na prvu godinu doktorskih studija u toj školskoj godini.

Za kandidate koji su završili integrisane studije uzima se prosečna ocena ostvarena na tim studijama, dužina studiranja, ostvareni naučni rezultati i drugi, gore propisani uslovi.

Za kandidate koji su stekli visoko obrazovanje prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona, uzima se prosečna ocena sa osnovnih studija koja uključuje diplomski rad, ukoliko isti postoji.


Prijemni ispit

Prijemni ispit sastoji se od razgovora s kandidatima i on se ne boduje.


Rangiranje kandidata

Rangiranje kandidata vrši se na osnovu prosečne ocene tokom studija i dužine studiranja.

Kandidati koji su završili Fakultet bezbednosti ili srodni fakultet rangiraju se direktno, a nakon njih se rangiraju kandidati koji su položili diferencijalni ispit.

Nakon objavljivanja preliminarne rang liste (na internet prezentaciji Fakulteta) teče rok od 36 sati za žalbu na rang listu. Posle rešavanja potencijalnih žalbi na rang listu ili ukoliko žalbi ne bude, objavljuje se konačna rang lista.


Upis primljenih kandidata

Upis primljenih kandidata obaviće se prema dinamici upisnih radnji (videti: Važni datumi) u kancelariji za studije drugog i trećeg stepena Studentske službe.

Primljeni kandidati u datom terminu donose sledeće:

 • Dve fotografije (3,5 x 4,5 cm);
 • Original izvoda iz matične knjige rođenih (na uvid);
 • Diplomu prethodnog nivoa studija ili uverenje o diplomiranju (na uvid);
 • Dodatak diplomi prethodnog nivoa studija ili uverenje o položenim ispitima (na uvid);
 • Dokaz o uplati upisa za sve studente (iznos 8.500,00 dinara na račun Fakulteta 840-1832666-90; poziv na broj 900);
 • Dokaz o uplati prve rate školarine za studente koji upisuju studije u statusu samofinansirajućih studenata (60.000,00 dinara za doktorske akademske studije na račun Fakulteta 840-1832666-90, poziv na broj 900);
 • Dokaz o uplati za Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu za sve studente (100,00 dinara na račun Fakulteta 840-1832666-90; poziv na broj 900).

Indeks, pristupni parametri za nalog na eStudent portalu i uverenje o studiranju (opciono) dobijaju se na Fakultetu prilikom upisa.


Važni datumi

Prvi upisni rok

  • – najranije 1. septembra, a najkasnije do 19. oktobra 2023:  prijava i prijem dokumenata;
  • – najkasnije do 26. oktobra 2023. u 12 časova: Univerzitet objavljuje konačne rang liste;
  • – najkasnije do 1. novembra 2023: upis kandidata.

Drugi upisni rok

  • – od 3. do 6. novembra 2023:  prijava i prijem dokumenata;
  • – najkasnije do 13. novembra 2023. u 10 časova: Univerzitet objavljuje konačne rang liste;
  • – najkasnije do 14. novembra 2023: upis kandidata.

Treći upisni rok

  • – 17. do 20. novembra 2023:  prijava i prijem dokumenata;
  • – najkasnije do 27. novembra 2023. u 12 časova: Univerzitet objavljuje konačne rang liste;
  • – najkasnije do 28. novembra 2023: upis kandidata.


Troškovi upisa i školarina

 • Prijavljivanje na konkurs za upis na studije se ne plaća.
 • Naknada za polaganje diferencijalnog ispita: 6.550,00 dinara (na račun Fakulteta 840-1832666-90; poziv na broj 900)
 • Upis na studije (plaćaju svi upisani studenti): 8.500,00 dinara (na račun Fakulteta 840-1832666-90; poziv na broj 900)
 • Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu (plaćaju svi upisani studenti): 100,00 dinara (na račun Fakulteta 840-1832666-90; poziv na broj 900)
 • Školarina (plaćaju samofinansirajući studenti): 175.300,00 dinara (prva rata prilikom upisa – 60.000,00 dinara na račun Fakulteta 840-1832666-90; poziv na broj 900)

NAPOMENA:
Potrebno je sačuvati sve originalne uplatnice ili odštampane izvode o elektronskoj uplati i doneti ih prilikom upisa.

 


Najčešća pitanja

 • Ukoliko je neko završio osnovne akademske studije uz priznavanje dela programa strukovnih studija prvog stepena, da li može da konkuriše za upis na doktorske akademske studije?
  – Prema odredbama Pravilnika o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Beogradu, „diploma o završenom prvom stepenu visokog obrazovanja na akademskim studijama koju je kandidat stekao uz priznavanje dela studijskog programa strukovnih studija prvog stepena, smatra se valjanom za upis na drugi i treći stepen studija samo ukoliko obim priznatih ispita sa studijskog programa strukovnih studija ne prelazi 30 % ukupnog obima studijskog programa akademskih studija na kom je diploma stečena (72/240 ESPB bodova, odnosno 54/180 ESPB bodova) u skladu sa Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju studijskih programa.“ (član 22, stav 4).
 • Koliko studenata može da upiše u statusu budžetskog, a koliko u statusu samofinansirajućeg studenta?
  – Na doktorske akademske studije – studije nauka bezbednosti prima se deset (10) studenata, od tog broja dvoje (2) može da upiše u statusu budžetskih studenata, a 8 u statusu samofinansirajućih.
 • Koliko iznosi školarina i da li može da se plati na rate?
  Školarina na doktorskim akademskim studijama – studije nauka bezbednosti iznosi 175.300,00 dinara i može da se plati u tri rate (60.000,00 dinara prilikom upisa, 60.000,00 dinara do 19. decembra 2022. i 55.300,00 dinara do 20. februara 2023).
 • Šta znači direktan upis nakon rangiranja za kandidate koji su završili Fakultet bezbednosti ili srodne fakultete?
  Kandidati koji su završili Fakultet bezbednosti ili srodne fakultete rangiraju se na osnovu ukupne prosečne ocene tokom studija i dužine trajanja studija, kao i na osnovu objavljenih radova ukoliko ih imaju. Kandidati koji nisu završili Fakultet bezbednosti ili srodne fakultete prvo polažu diferencijalni ispit pa se nakon uspešnog polaganja rangiraju na listi ispod direktno rangiranih kandidata.
 • Kako izgleda diferencijalni ispit za upis na doktorske akademske studije – studije nauka bezbednosti?
  Diferencijalni ispit sadrži deset pitanja (esejski odgovori, definicije i navođenja više odgovora). Svako pitanje nosi dva poena i za uspešno položen ispit potrebno je ostvariti 11 poena.
 • Da li su objavljeni radovi obavezni za podnošenje prijave na konkurs za upis na doktorske akademske studije – studije nauka bezbednosti?
  Objavljeni radovi obavezni su samo za kandidate koji imaju opštu prosečnu ocenu manju od osam (8), ali se svim kandidatima bez obzira na prosečnu ocenu preporučuje da pre konkurisanja za upis imaju najmanje jedan objavljen rad u naučnom časopisu.
 • Da li se pored objavljenih radova priznaju i radovi koji nisu objavljeni, a prihvaćeni su za objavljivanje u naučnom časopisu?
  Da, prihvataju se i radovi koji nisu objavljeni, s tim da je uz kopiju rukopisa potrebno podneti i kopiju potvrde uredništva naučnog časopisa o prihvatanju rada za objavljivanje.
 • Kako mogu da proverim da li je rad objavljen u domaćem ili međunarodnom naučnom časopisu i u kojoj kategoriji?
  Kategorije i rangiranja naučnih časopisa utvrđuju se na osnovu Pravilnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao i na osnovu kategorizacije naučnih časopisa koju Ministarstvo objavljuje svake godine.
 • Koliko upisnih rokova postoji?
  Zainteresovani kandidati mogu da konkurišu u tri upisna roka ili dok se ne popuni ukupni broj mesta na studijskom programu (10 studenata).
 • Koliko kandidata se prijavljivalo na konkurs za upis na doktorske akademske studije – studije nauka bezbednosti tokom prethodnih školskih godina?
  U sva tri upisna roka u školskoj 2021/2022. godini prijavilo se ukupno 11 kandidata.
 • Kako mogu da proverim da li su završeni studijski program i fakultet akreditovani?
  Na internet prezentaciji Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije, na strani Vodič za studente  nalazi se istoimeni dokument u kojem se nalazi ažurirana tabela sa svim akreditovanim visokoškolskim ustanovama i studijskim programima u Srbiji. Akreditovan studijski program može da se upiše samo nakon datuma koji se nalazi u uverenju o akreditaciji pa je uz prijavu na konkurs potrebno podneti akte (uverenja) koji su doneti pre nego što je kandidat upisao studije.
 • Gde mogu da pronađem/pribavim kopije uverenja o akreditaciji ustanove i studijskog programa osnovnih akademskih studija?
  Skenirana uverenja o akreditaciji nalaze se na zvaničnim internet prezentacijama završenog fakulteta, na stranicama koje sadrže informacije o akreditaciji. Ukoliko na sajtu fakulteta ne postoji ova dokumentacija, kopije uverenja možete da tražite na fakultetu od nadležnih službi.
 • Da li je potrebno pokrenuti postupak priznavanja strane visokoškolske isprave ukoliko je ona stečena u nekoj od bivših republika SFRJ?
  Diplome stečene u SFRJ, SRJ, SCG i Republici Srpskoj – visokoškolske isprave stečene u SFRJ – do 27. aprila 1992. godine, u Saveznoj Republici Jugoslaviji, odnosno Državnoj zajednici Srbija i Crna Gora – do 16. juna 2006. godine i u Republici Srpskoj ne podležu postupku priznavanja i proizvode isto pravno dejstvo kao javne isprave izdate u Republici Srbiji.
 • Da li umesto diplome i dodatka diplomi prilikom prijave na konkurs mogu da se podnesu uverenje o diplomiranju i uverenje o položenim ispitima?
  Kandidati mogu da podnesu uverenja umesto diplome i dodatka diplomi ukoliko su prethodne studije (master akademske studije) završili tokom školske 2022/2023. godine. Svakako, i kandidati koji su upisali doktorske akademske studije sa uverenjima moraju tokom prve godine studija da dostave diplomu i dodatak diplomi studentskoj službi.
 • Da li postoje smerovi ili moduli na doktorskim akademskim studijama – studijama nauka bezbednosti?
  Studijski program realizuje se kroz obavezne predmete u prvom i trećem semestru, kao i preko četiri izborna predmeta u drugom i trećem semestru (videti: Informacije o studijskom programu), i studenti se prilikom upisa drugog i trećeg semestra izjašnjavaju u vezi s odabirom konkretnih izbornih predmeta.
 • Da li je prisustvo nastavi obavezno i da li su predavanja prilagođena studentima koji su u radnom odnosu?
  Prisustvo nastavi je obavezno i nastava na doktorskim akademskim studijama realizuje se od oktobra do kraja decembra, odnosno od februara do kraja aprila radnim danima od 17.00 do 20.00 časova na Fakultetu, tri ili četiri dana nedeljno u zavisnosti od broja nastavnih predmeta koji se slušaju tokom semestra.