Slide Anything shortcode error: A valid ID has not been provided

UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA Studije nauka bezbednosti (školska 2023/2024. godina)


ОПШТИ УСЛОВИ

У прву годину основних академских студија које реализује Факултет безбедности може да се упише лице које има завршено средње образовање у четворогодишњем трајању.

Основне академске студије реализују се кроз студијски програм „Студије наука безбедности“.

Oпште услове конкурса за упис студената на основне академске студије Универзитета у Београду за школску 2023/2024. годину можете пронаћи овде 

 


РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА

Редослед кандидата за упис у прву годину Факултета безбедности утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњошколском образовању уз резултате који се остваре на пријемном испиту који организује Факултет безбедности.

Кандидат приликом уписа може остварити највише 100 бодова и то по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутих на пријемном испиту. Општи успех постигнут у средњем образовању (максимално до 40 бодова), резултат пријемног испита из два предмета по избору (до 60 бодова, 30 + 30)

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са два. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

Резултат пријемног испита се добија тако што се сабирају бодови добијени тачним одговорима на пријемном испиту. Укупно има 60 питања, и то по 30 из сваког од два одабрана предмета. Сваки тачан одговор на једно питање доноси 1 бод.  (максимално 30 бодова из једног одабраног предмета + максимално 30 бодова из другог одабраног предмета)

У случају истог броја бодова, предност ће имати кандидат који је остварио већи број бодова на пријемном испиту, а у случају да и применом наведених критеријума два или више кандидата имају исти број бодова, предност ће имати кандидат који је први поднео пријаву на конкурс.

 


ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Пријаву на конкурс за полагање пријемног испита могу поднети кандидати који су средњу школу завршили у земљи и држављани су Републике Србије, као и припадници српске националне мањине из суседних земаља, домаћи и страни држављани који су претходно нострификовали инострану диплому о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању, или са достављеном потврдом о томе да је започет поступак нострификације. Кандидати страни држављани, поред нострификованих докумената, подносе и уверења да су здравствено осигурани и да владају српским језиком.

Од три понуђена предмета: Социологија, Психологија и Екологија, кандидати приликом пријављивања на конкурс за полагање пријемног испита, бирају два из којих ће полагати пријемни испит.

Приликом пријаве кандидата на конкурс за полагање пријемног испита, кандидату који је поднео уредну документацију (OnLine или лично), биће издата потврда о пријави за полагање пријемног испита. Потврда је доказ да се кандидат пријавио за полагање пријемног испита и без ње не може приступити полагању пријемног испита. Потврда садржи термин полагања испита и број сале у којој ће се полагати пријемни испит.

Потписивањем пријаве на конкурс за полагање пријемног испита, кандидат потврђује да прихвата правила пријемног испита.

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, a у складу са објективним могућностима Факултета, с тим да приликом пријаве на конкурс писмено образложе на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита.

 


НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

 

Факултет организује пријем пријава кандидата за полагање пријемног испита и документације OnLine путем или лично (доласком на Факултет).

 

Напомена:

 • Кандидат бира да ли ће пријаву за полагање испита поднети OnLine путем или лично.
 • Кандидат који се определи за OnLine пријаву не треба да се пријављује лично.

 

 


ВAЖНИ ДАТУМИ

 1. Пријављивање кандидата (пријем докумената):
  – OnLine пријава од 16, 17, 18. и 19. јуна 2023. године
  – Лично пријављивање 21.06.2023, 22.06.2023, 23.06.2023. и 24.06.2023. у термину од 9 до 14 часова.
 2. Објављивање листе пријављених кандидата 24.06.2022.
 3. Приговор на вредновање успеха из средње школе (број бодова) поднети студентској служби 24 часа од oбјављивања листе пријављених кандидата.
 4. Полагање пријемног испита 28.06.2023. (прва група у 10.00 часова; друга група у 12.00 часова)
 5. Објављивање резултата пријемног испита и прелиминарне ранг листе 28.06.2023. најкасније до 20,00 часова
 6. Увид кандидата у резултате пријемног испита 29.06.2023. (од 10.00 до 14.00 часова)
 7. Примедбе на прелиминарну ранг листу: 36 сати од објављивања ранг листе (30.06.2023. до 8.00 часова)
 8. Решење Комисије за упис поводом примедби: 24 часа од истека рока за примедбе (01.07.2023. до 8.00 часова)
 9. Жалбе декану на решење Комисије за упис: 03.07.2023. (понедељак) до 12.00 часова
 10. Решење декана по жалби на решење Комисије за упис: 04.07.2023. до 12.00 часова
 11. Објављивање коначне ранг листе факултета и њено достављање Универзитету у Београду 04.07.2023.
 12. Упис 05.07.2023, 06.07.2023, 07.07.2023. и 10.07.2023.
 13. Достављање извештаја о уписаним студентима и слободним местима за други уписни рок: одмах након завршеног уписа.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

 1. Пријава на конкурс (добија се на Факултету приликом пријаве за полагање пријемног испита),
 2. Сведочанства о завршеним свим разредима средње школе (1, 2, 3. и 4),
 3. Диплома о положеном завршном, односно матурском испиту,
 4. Извод из матичне књиге рођених,
 5. Доказ о уплати накнаде на име трошкова пријаве на конкурс и полагања пријемног испита, у износу од 9.400,00 динара.

Број рачуна Факултета је: 840-1832666-90 са позивом на број 999  (изглед попуњене уплатнице)

Сви кандидати приликом пријављивања на конкурс за полагање пријемног испита дају изјаву којом овлашћују Факултет и Универзитет да могу извршити увид, прибављање и обраду личних података за потребе конкурса за упис и ради студирања;  да лични подаци могу бити унети у електронску базу података, да се могу користити за потребу  генерисања потребних статистичких података и достављање тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима.

Кандидати који су средњу школу завршили пре 2022/2023. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани у прву годину у буџетском статусу на степену студија на који конкуришу.

Кандидати који су стекли стране средњошколске исправе или завршили програм међународне матуре достављају и Решење о нострификацији средњошколских исправа или потврду да је поступак нострификације започет.

Кандидати који се уписују кроз програм афирмативних мера додатно достављају и документацију која показује да имају право да конкуришу по одређеном програму.

О условима и потребним документима за упис: 1) држављана Србије који имају стране средњошколске исправе;  2) припадника српске националне мањине из суседних земаља; 3) страних студената; 4) лица са инвалидитетом; 5) припадника ромске националне мањине – детаљно можете можете пронаћи овде (Oбједињени Конкурс за упис студената на основне академске и интегрисане академске студије Универзитета у Београду за школску 2023/2024. годину).

Напомена:

 • Кандидати који се пријављују OnLine путем, прилажу скенирана/фотографисана потребна документа која морају бити читка и јасно видљива.
  Уколико се при упису установи неслагање оргиналних докумената са онима који су приложени приликом електронског пријављивања (фалсификати), тим кандидатима неће бити омогућен упис на Факултет и биће поднета кривична пријава надлежном тужилаштву.
 • Кандидати који се пријављују лично на Факултету, остављају фотокопије које не треба да буду оверене, а оригинале потребних докумената доносе само на увид.

 

 


ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Пријемни испит пријављени кандидати полажу у два термина. Прва група кандидата полаже пријемни испит у термину са почетком у 10.00 часова, а друга у 12.00 часова. Датум полагања пријемног испита биће накнадно објављен.

Трајање пријемног испита је 90 минута.

Сваки кандидат приликом пријаве на конкурс за полагање пријемног испита добија термин и број сале у којој полаже пријемни испит.

На пријемни испит кандидат долази минимум 30 минута радније од заказаног термина за  почетак пријемног испита. Потребно је да са собом има потврду о пријави, личну карту и хемијску оловку.

Пријемни испит се састоји из теста знања сачињеног на основу предмета средњошколског наставног плана и програма.

Од три понуђена предмета: Социологија, Психологија и Екологија, кандидати приликом пријављивања на конкурс за полагање пријемног испита, бирају два из којих ће полагати пријемни испит.

Из два изабраниа предмета полажу се тестови знања са по 30 питања (укупно 60 питања). Сваки тачан одговор на питање вреди 1 бод. Максималан број бодова који кандидат може да добије на тесту знања је 60 (30+30).

Тест знања је сачињен на основу средњошколске литературе:

 • Социологија, Владимир Вулетић, за 4. разред гимназије и 3. разред средњих стручних школа, Klett, Београд, издање 2015. или новије издање;
 • Екологија и заштита животне средине, Иво Савић и Вељко Терзија, за 1. разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд, издање 2005. или новије издање;
 • Психологија, Биљана Миливојевић Апостоловић и Невенка Јовановић, уџбеник за 2. разред гимназије, издавач Нови Логос, Београд, издање 2020.

 


УПИС

Упис кандидата обавиће се на основу редоследа на Коначној ранг листи кандидата која се формира на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту.

Кандидат се може уписати у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије (буџетски студент), уколико се налази на Коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и оствари најмање 51 бод.

Кандидат може бити уписан у прву годину у статусу буџетског студента само једанпут на истом степену студија.

Кандидат се може уписати у статусу студента који који се сам финансира (самофинансирајући студент), уколико се налази на Коначној ранг листи до броја одобреног за упис самофинансирајућих студената и ако оствари најмање 30 бодова.

Упис кандидата који на основу Коначне ранг листе буду стекли право да се упишу на Факултет безбедности обавиће се према распореду уписа који ће бити објављен на огласној табли и на сајту Факултета безбедности.

Кандидатима који остваре право на упис у одређеној категорији студирања (буџетски или самофинансирајући), саветујемо да се строго придржавају објављеног распореда уписа. Уколико се кандидати који су стекли право уписа не појаве у предвиђеном термину, обавиће се прозивка присутних кандидата према редоследу на Коначној ранг листи и уписаће се први следећи кандидати према утврђеном редоследу у оном броју који је предвиђен за упис у одређеној категорији.

 


ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

 

 

За упис примљених кандидата у прву годину основних академских студија на Факултету безбедности у школској 2023/2024. години потребна је следећа документација:

 1. Индекс (добија се на Факултету)
 2. Један пријавни лист ШВ-20 и један семестрални лист (добијају се на Факултету)
 3. Оригинална сведочанства I, II, III и IV разред
 4. Оригинал дипломе о завршеној средњој школи
 5. Извод из матичне књиге рођених (са холограмом)
 6. Две фотографије 3,5 x 4,5 цм
 7. Докази о уплати на рачун Факултета безбедности (број 840-1832666-90 са позивом на број 999):
  • трошкова уписа у износу од 8.500,00 динара (плаћају сви студенти)
  • за Центар за развој каријере и саветовања студената Универзитета у Београду 100,00 динара (плаћају сви студенти)
  • прве рате школарине у износу од 30.000,00 динара за самофинансирајуће студенте