Slide Anything shortcode error: A valid ID has not been provided

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE – Procena bezbednosnih rizika

 


KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE – PROCENA BEZBEDNOSNIH RIZIKA U ŠKOLSKOJ 2023/2024. GODINI

Специјалистичке струковне студије – процена безбедносних ризика


Информације о студијском програму

Специјалистичке струковне студије – процена безбедносних ризика обима су 60 ЕСПБ и трају једну годину.

Студијски програм специјалистичких струковних студија – процена безбедносних ризика акредитован је код Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању Републике Србије уверењем о акредитацији бр. 612-00-00320/7/2019-03 од 04.12.2020. године.

Наставни план студијског програма и програми предмета на специјалистичким струковним студијама – процена безбедносних ризика.

Школска 2023/2024. година на специјалистичким струковним студијама почиње 15. октобра 2023. године и траје до 14. октобра 2024. године.

Додатне информације о студијама и упису: postdiplomske.studije@fb.bg.ac.rs


Општи услови конкурса

На специјалистичке струковне студије – процена безбедносних ризика могу да се упишу кандидати који су претходно остварили обим основних струковних или основних академских студија од најмање 180 ЕСПБ.

Лица која имају стечено високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању (Сл. гласник 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015, 68/2015 и 87/2016) имају такође право на упис на специјалистичке струковне студије.

Општи услови конкурса за упис студената на специјалистичке струковне студије Универзитета у Београду у школској 2022/2023. години доступни су на интернет страни Универзитета.

Услови конкурса за упис студената на специјалистичке струковне студије на Факултету безбедности у школској 2022/2023. години доступни су на интернет страни Универзитета.

На конкурс се могу пријавити само лица која су претходне студије завршила најкасније 14. октобра 2023. године.

Особе које поседују страну високошколску исправу могу конкурисати за упис уз решење о признавању стране високошколске исправе за потребе наставка студија на Универзитету, односно уз поседовање потврде о започетом поступку признавања за потребе наставка студија на Универзитету. Kандидати са потврдом могу остварити само условни упис на студијски програм до добијања коначног решења.

Особе које поседују страну високошколску исправу поступак признавања за потребе наставка образовања морају започети најкасније до 30. септембра 2023. године. Страна документа предата после 30. септембра 2023. омогућавају конкурисање за упис тек следеће школске године.


Пријављивање кандидата

Кандидати се пријављују преко апликације за електронску пријаву кандидата.

Сваки кандидат мора да региструје налог на апликацији за електронску пријаву како би могао да поднесе пријаву и пратећу документацију. Регистрација налога омогућена је у сваком тренутку без обзира на то да ли је конкурс расписан или није. Налог је регистрован након што кандидату стигне активациони имејл (овај имејл може да заврши и у фолдеру Непожељне/Spam поруке па је потребно проверити га за сваки случај).

Кад пријава кандидата буде отворена у датом временском оквиру (видети: Важни датуми), кандидати се преко регистрованог налога пријављују на апликацију и бирају један од доступних конкурса.

Након попуњавања основних података (биографски и контакт подаци, подаци о претходно завршеним студијама), кандидатима се отвара сегмент Предаја докумената у којем постављају следећа скенирана појединачна документа:

 • електронски очитану или скенирану личну карту,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • диплому или уверење о дипломирању,
 • додатак дипломи или уверење о положеним испитима,
 • акт (уверење) о акредитацији завршеног студијског програма (сви кандидати који претходне студије нису завршили на Универзитету у Београду),
 • акт (уверење) о акредитацији високошколске установе (сви кандидати који претходне студије нису завршили на Универзитету у Београду),
 • уверење о изједначавању дипломе са основним струковним студијама обима 180 ЕСПБ (само за кандидате са завршеном вишом школом по старим прописима),
 • решење о признавању/потврду да је започет поступак признавања стране високошколске исправе (само за кандидате који су претходне студије завршили у иностранству),
 • извод из матичне књиге рођених или други одговарајући документ (за стране држављане),
 • уверење о држављанству или други одговарајући документ (за стране држављане),
 • потписану и скенирану Изјаву о приступу личним подацима.

Након тога кандидати подносе пријаву и чекају да им стигне обавештење о прихваћеној пријави на конкурс за упис на студије. Уколико унети подаци или документација нису потпуни или су неадекватни, кандидати ће бити обавештени о томе шта је потребно да допуне/промене. Уколико кандидат не испуњава услове конкурса пријава ће бити одбијена уз образложење.

НАПОМЕНА:
Сваки појединачни документ (осим електронски очитане личне карте) мора да буде скениран (не фотографисан) у боји, у читљивој резолуцији и сачуван у PDF формату. Документ који има више од једне стране (нпр. додатак дипломи) мора да се сачува као јединствен PDF документ.

 


Пријемни испит

Кандидати не полажу пријемни и/или диференцијални испит за упис на специјалистичке струковне студије.


Рангирање кандидата

Рангирање кандидата врши се на основу просечне оцене током студија и дужине студирања.

Након објављивања прелиминарне ранг листе (на интернет презентацији Факултета) тече рок од 36 сати за жалбу на ранг листу. После решавања потенцијалних жалби на ранг листу или уколико жалби не буде, објављује се коначна ранг листа.


Упис примљених кандидата

Упис примљених кандидата обавиће се према динамици уписних радњи (видети: Важни датуми) у канцеларији Студентске службе.

Примљени кандидати у датом термину доносе следеће:

 • Две фотографије (3,5 x 4,5 cm);
 • Оригинал извода из матичне књиге рођених (на увид);
 • Диплому претходног нивоа студија или уверење о дипломирању (на увид);
 • Додатак дипломи претходног нивоа студија или уверење о положеним испитима (на увид);
 • Доказ о уплати уписа за све студенте (износ 8.500,00 динара на рачун Факултета 840-1832666-90; позив на број 800);
 • Доказ о уплати прве рате школарине за све студенте (45.000,00 динара за специјалистичке струковне студије на рачун Факултета 840-1832666-90, позив на број 800);
 • Доказ о уплати за Центар за развој каријере Универзитета у Београду за све студенте (100,00 динара на рачун Факултета 840-1832666-90; позив на број 800).

Индекс, приступни параметри за налог на еСтудент порталу и уверење о студирању (опционо) добијају се на Факултету приликом уписа.


Важни датуми

Први уписни рок
– најраније 1. септембра, а најкасније до 5. октобра 2023: пријава и пријем докумената;
– најкасније до 12. октобра 2023. у 12 часова: Универзитет објављује коначне ранг листе;
– најкасније до 16. октобра 2023: упис кандидата.

Други уписни рок
– од 20. до 23. октобра 2023: пријава и пријем докумената;
– најкасније до 27. октобра 2023. у 16 часова: Универзитет објављује коначне ранг листе;
– најкасније до 30. октобра 2023: упис кандидата.

Трећи уписни рок
– од 2. до 3. новембра 2023: пријава и пријем докумената;
– најкасније до 8. новембра 2023. у 12 часова: Универзитет објављује коначне ранг листе;
– најкасније до 11. новембра 2023: упис кандидата.


Трошкови уписа и школарина

 • Пријављивање на конкурс за упис на студије се не плаћа.
 • Упис на студије (плаћају сви уписани студенти): 8.500,00 динара (на рачун Факултета 840-1832666-90; позив на број 800)
 • Центар за развој каријере Универзитета у Београду (плаћају сви уписани студенти): 100,00 динара (на рачун Факултета 840-1832666-90; позив на број 800)
 • Школарина (плаћају сви уписани студенти): 135.000,00 динара (прва рата приликом уписа – 45.000,00 динара на рачун Факултета 840-1832666-90; позив на број 800)

НАПОМЕНА:
Потребно је сачувати све оригиналне уплатнице или одштампане изводе о електронској уплати и донети их приликом уписа.

 


Најчешћа питања

 • Да ли са завршеним основним академским студијама могу да се упишу специјалистичке струковне студије?
  – Специјалистичке струковне студије обима 60 ЕСПБ могу да се упишу са завршеним основним студијама првог степена (струковне или академске) обима најмање 180 ЕСПБ.
 • Да ли је просечна оцена студирања са основних струковних/академских студија услов за конкурисање за упис на специјалистичке струковне студије – процена безбедносних ризика?
  – Не постоји најмања просечна оцена студирања као услов за упис.
 • Да ли специјалистичке струковне студије – процена безбедносних ризика може да упише кандидат с било којом дипломом у погледу научног или стручног поља?
  – Специјалистичке струковне студије – процена безбедносних ризика може да упише кандидат који је завршио основне академске или основне струковне студије у пољу природно-математичких, техничко-технолошких, друштвено-хуманистичких или медицинских наука.
 • Колико студената може да упише у статусу буџетског, а колико у статусу самофинансирајућег студента?
  – На специјалистичке струковне студије – процена безбедносних ризика прима се педесет (50) студената у статусу самофинансирајућих студената. Не постоје буџетска места.
 • Колико износи школарина и да ли може да се плати на рате?
  – Школарина на специјалистичким струковним студијама – процена безбедносних ризика износи 135.000,00 динара и може да се плати у три рате (45.000,00 динара приликом уписа, 45.000,00 динара до 19. децембра 2023. и 45.000,00 динара до 20. фебруара 2024.).
 • Колико уписних рокова постоји?
  – Заинтересовани кандидати могу да конкуришу у три уписна рока или док се не попуни укупни број места на студијском програму (50 студената).
 • Колико кандидата се пријављивало на конкурс за упис на специјалистичке струковне студије – процена безбедносних ризика током претходних школских година?
  – У сва три уписна рока у школској 2021/22. години пријавило се укупно 55 кандидата, а у школској 2022/23. години укупно 33 кандидата.
 • Како могу да проверим да ли су завршени студијски програм и висока школа струковних студија/факултет акредитовани?
 • На интернет презентацији Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању Републике Србије, на страни Водич за студенте налази се истоимени документ у којем се налази ажурирана табела са свим акредитованим високошколским установама и студијским програмима у Србији. Акредитован студијски програм може да се упише само након датума који се налази у уверењу о акредитацији па је уз пријаву на конкурс потребно поднети акте (уверења) који су донети пре него што је кандидат уписао студије.
 • Где могу да пронађем/прибавим копије уверења о акредитацији установе и студијског програма основних академских студија?
  – Скенирана уверења о акредитацији налазе се на званичним интернет презентацијама завршене високе школе струковних студија/факултета, на страницама које садрже информације о акредитацији. Уколико на сајту високе школе струковних студија/факултета не постоји ова документација, копије уверења можете да тражите на високој школи струковних студија/факултету од надлежних служби.
 • Да ли је поред дипломе о завршеној вишој школи према прописима који су важили до 2005. године потребно поднети још неки документ?
  – Кад је у питању диплома о завршеној вишој школи према прописима који су важили за студенте уписане до 10. септембра 2005. године, потребно је од правног следбеника више школе (односно високе школе струковних студија или факултета) тражити уверење о изједначавању у погледу наставка студија с лицима која стичу стручни назив завршетком основних струковних студија првог степена које носе 180 ЕСПБ.
 • Да ли је потребно покренути поступак признавања стране високошколске исправе уколико је она стечена у некој од бивших република СФРЈ?
  – Дипломе стечене у СФРЈ, СРЈ, СЦГ и Републици Српској – високошколске исправе стечене у СФРЈ – до 27. априла 1992. године, у Савезној Републици Југославији, односно Државној заједници Србија и Црна Гора – до 16. јуна 2006. године и у Републици Српској не подлежу поступку признавања и производе исто правно дејство као јавне исправе издате у Републици Србији.
 • Да ли уместо дипломе и додатка дипломи приликом пријаве на конкурс могу да се поднесу уверење о дипломирању и уверење о положеним испитима?
  – Кандидати могу да поднесу уверења уместо дипломе и додатка дипломи уколико су претходне студије завршили током школске 2022/2023. године. Свакако, и кандидати који су уписали специјалистичке струковне студије са уверењима морају током прве године студија да доставе диплому и додатак дипломи студентској служби.
 • Да ли постоје смерови или модули на специјалистичким струковним студијама – процена безбедносних ризика?
  – Студијски програм реализује се кроз четири обавезна предмета у првом и три изборна предмета у другом семестру. Изборни предмети организовани су кроз пет група (видети: Информације о студијском програму), и студенти приликом уписа попуњавају анкету у вези с одабиром једне од пет изборних група.
 • Да ли је присуство настави обавезно и да ли су предавања прилагођена студентима који су у радном односу?
  – Присуство настави је обавезно и настава на специјалистичким струковним студијама реализује се од октобра до краја децембра, односно од фебруара до краја априла радним данима од 17.00 до 20.00 часова на Факултету, три или четири дана недељно у зависности од броја наставних предмета који се слушају током семестра.

OBAVEŠTENJE: Upis primljenih kandidata u prvu godinu specijalističkih strukovnih studija u školskoj 2022/2023. godini – drugi upisni rok

Upis studenata na studijski program specijalističkih strukovnih studija – Procena bezbednosnih rizika obaviće se 28. oktobra 2022. godine u 10.00 časova u računarskom centru i kancelariji za studije drugog i trećeg stepena Studentske službe.

Potrebna dokumentacija:

 • Dve fotografije (3,5 x 4,5 cm)
 • Original izvoda iz matične knjige rođenih (na uvid)
 • Diploma prethodnog nivoa studija ili uverenje o diplomiranju (na uvid)
 • Dodatak diplomi prethodnog nivoa studija ili uverenje o položenim ispitima (na uvid)
 • Dokument o akreditaciji završenog studijskog programa i dokument o akreditaciji visokoškolske ustanove (za studente koji su prethodno završili privatni fakultet ili visoku školu strukovnih studija)
 • Dokaz o uplati upisa za sve studente (iznos 8.500,00 dinara na račun Fakulteta 840-1832666-90; poziv na broj 800)
 • Dokaz o uplati prve rate školarine za studente koji upisuju studije u statusu samofinansirajućih studenata (iznos 45.000,00 na račun Fakulteta 840-1832666-90, poziv na broj 800)
 • Dokaz o uplati za Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu za sve studente (100,00 dinara na račun Fakulteta 840-1832666-90; poziv na broj 800)
 • Indeks i ostali obrasci se dobijaju na fakultetu