Slide Anything shortcode error: A valid ID has not been provided

– OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE –

UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA Studije nauka bezbednosti (školska 2022/2023. godina)

 


OPŠTI USLOVI

U prvu godinu osnovnih akademskih studija koje realizuje Fakultet bezbednosti može da se upiše lice koje ima završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Osnovne akademske studije realizuju se kroz studijski program „Studije nauka bezbednosti“.

Opšte uslove konkursa za upis studenata na osnovne akademske studije Univerziteta u Beogradu za školsku 2022/2023. godinu možete pronaći ovde (biće objavljeno kada Univerzitet donese odgovarajuću odluku).

 


RANGIRANJE KANDIDATA

Redosled kandidata za upis u prvu godinu Fakulteta bezbednosti utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoškolskom obrazovanju uz rezultate koji se ostvare na prijemnom ispitu koji organizuje Fakultet bezbednosti.

Kandidat prilikom upisa može ostvariti najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutih na prijemnom ispitu. Opšti uspeh postignut u srednjem obrazovanju (maksimalno do 40 bodova), rezultat prijemnog ispita iz dva predmeta po izboru (do 60 bodova, 30 + 30)

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa dva. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Rezultat prijemnog ispita se dobija tako što se sabiraju bodovi dobijeni tačnim odgovorima na prijemnom ispitu. Ukupno ima 60 pitanja, i to po 30 iz svakog od dva odabrana predmeta. Svaki tačan odgovor na jedno pitanje donosi 1 bod.  (maksimalno 30 bodova iz jednog odabranog predmeta + maksimalno 30 bodova iz drugog odabranog predmeta)

 


PRIJAVA NA KONKURS ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA

Prijavu na konkurs za polaganje prijemnog ispita mogu podneti kandidati koji su srednju školu završili u zemlji i državljani su Republike Srbije, kao i pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja, domaći i strani državljani koji su prethodno nostrifikovali inostranu diplomu o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju, ili sa dostavljenom potvrdom o tome da je započet postupak nostrifikacije. Kandidati strani državljani, pored nostrifikovanih dokumenata, podnose i uverenja da su zdravstveno osigurani i da vladaju srpskim jezikom.

Od tri ponuđena predmeta: Sociologija, Psihologija i Ekologija, kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs za polaganje prijemnog ispita, biraju dva iz kojih će polagati prijemni ispit.

Prilikom prijave kandidata na konkurs za polaganje prijemnog ispita, kandidatu koji je podneo urednu dokumentaciju (OnLine ili lično), biće izdata potvrda o prijavi za polaganje prijemnog ispita. Potvrda je dokaz da se kandidat prijavio za polaganje prijemnog ispita i bez nje ne može pristupiti polaganju prijemnog ispita. Potvrda sadrži termin polaganja ispita i broj sale u kojoj će se polagati prijemni ispit.

Potpisivanjem prijave na konkurs za polaganje prijemnog ispita, kandidat potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita.

Osobe sa invaliditetom mogu polagati prijemni ispit na način prilagođen njihovim mogućnostima, a u skladu sa objektivnim mogućnostima Fakulteta, s tim da prilikom prijave na konkurs pismeno obrazlože na koji način je potrebno prilagoditi polaganje prijemnog ispita.

 


NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE ZA KONKURS ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA

 

Fakultet organizuje prijem prijava kandidata za polaganje prijemnog ispita i dokumentacije OnLine ili lično (dolaskom na Fakultet).

 

Napomena:

 • Kandidat bira da li će prijavu za polaganje ispita podneti OnLine putem ili lično.
 • Kandidat koji se opredeli za OnLine prijavu ne treba da se prijavljuje lično.

 

 


VAŽNI DATUMI

 

Naknadno će biti objavljeni.

 

 

 


DOKUMENTA POTREBNA ZA PRIJAVLJIVANJE NA KONKURS ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA

 1. Prijava na konkurs (dobija se na Fakultetu prilikom prijave za polaganje prijemnog ispita),
 2. Svedočanstva o završenim svim razredima srednje škole (1, 2, 3. i 4),
 3. Diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 4. Izvod iz matične knjige rođenih,
 5. Dokaz o uplati naknade na ime troškova prijave na konkurs i polaganja prijemnog ispita, u iznosu od 9.400,00 dinara.

Broj računa Fakulteta je: 840-1832666-90 sa pozivom na broj 999  (izgled popunjene uplatnice)

Svi kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs za polaganje prijemnog ispita daju izjavu kojom ovlašćuju Fakultet i Univerzitet da mogu izvršiti uvid, pribavljanje i obradu ličnih podataka za potrebe konkursa za upis i radi studiranja;  da lični podaci mogu biti uneti u elektronsku bazu podataka, da se mogu koristiti za potrebu  generisanja potrebnih statističkih podataka i dostavljanje traženih podataka Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i da neće biti dostupni neovlašćenim licima.

Kandidati koji su srednju školu završili pre 2021/2022. godine prilikom prijave dostavljaju i potpisanu izjavu da nisu bili upisani u prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija na koji konkurišu.

Kandidati koji su stekli strane srednjoškolske isprave ili završili program međunarodne mature dostavljaju i Rešenje o nostrifikaciji srednjoškolskih isprava ili potvrdu da je postupak nostrifikacije započet.

Kandidati koji se upisuju kroz program afirmativnih mera dodatno dostavljaju i dokumentaciju koja pokazuje da imaju pravo da konkurišu po određenom programu.

O uslovima i potrebnim dokumentima za upis: 1) državljana Srbije koji imaju strane srednjoškolske isprave;  2) pripadnika srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja; 3) stranih studenata; 4) lica sa invaliditetom; 5) pripadnika romske nacionalne manjine – detaljno možete možete pronaći ovde (Objedinjeni Konkurs za upis studenata na osnovne akademske i integrisane akademske studije Univerziteta u Beogradu za školsku 2022/2023. godinu).

Napomena:

 • Kandidati koji se prijavljuju OnLine putem, prilažu skenirana/fotografisana potrebna dokumenta koja moraju biti čitka i jasno vidljiva.
 • Kandidati koji se prijavljuju lično na Fakultetu, ostavljaju fotokopije koje ne treba da budu overene, a originale potrebnih dokumenata donose samo na uvid.

 

 


PRIJEMNI ISPIT

Prijemni ispit prijavljeni kandidati polažu u dva termina. Prva grupa kandidata polaže prijemni ispit u terminu sa početkom u 10.00 časova, a druga u 12.00 časova. Datum polaganja prijemnog ispita biće naknadno objavljen.

Trajanje prijemnog ispita je 90 minuta.

Svaki kandidat prilikom prijave na konkurs za polaganje prijemnog ispita dobija termin i broj sale u kojoj polaže prijemni ispit.

Na prijemni ispit kandidat dolazi minimum 30 minuta radnije od zakazanog termina za  početak prijemnog ispita. Potrebno je da sa sobom ima potvrdu o prijavi, ličnu kartu i hemijsku olovku.

Prijemni ispit se sastoji iz testa znanja sačinjenog na osnovu predmeta srednjoškolskog nastavnog plana i programa.

Od tri ponuđena predmeta: Sociologija, Psihologija i Ekologija, kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs za polaganje prijemnog ispita, biraju dva iz kojih će polagati prijemni ispit.

Iz dva izabrania predmeta polažu se testovi znanja sa po 30 pitanja (ukupno 60 pitanja). Svaki tačan odgovor na pitanje vredi 1 bod. Maksimalan broj bodova koji kandidat može da dobije na testu znanja je 60 (30+30).

Test znanja je sačinjen na osnovu srednjoškolske literature:

 • Sociologija, Vladimir Vuletić, za 4. razred gimnazije i 3. razred srednjih stručnih škola, Klett, Beograd, izdanje 2015.;
 • Ekologija i zaštita životne sredine, Ivo Savić i Veljko Terzija, za 1. razred srednjih stručnih škola, Zavod za udžbenike, Beograd, izdanje 2005. (ili novije);
 • Psihologija, Biljana Milivojević Apostolović, udžbenik psihologije za 2. razred gimnazije i 2. i 3. razred područja rada ekonomija, pravo i administracija, Novi Logos, Beograd, izdanje 2013.

 


UPIS

Upis kandidata obaviće se na osnovu redosleda na Konačnoj rang listi kandidata koja se formira na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Kandidat se može upisati u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije (budžetski student), ukoliko se nalazi na Konačnoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ostvari najmanje 51 bod.

Kandidat može biti upisan u prvu godinu u statusu budžetskog studenta samo jedanput na istom stepenu studija.

Kandidat se može upisati u statusu studenta koji koji se sam finansira (samofinansirajući student), ukoliko se nalazi na Konačnoj rang listi do broja odobrenog za upis samofinansirajućih studenata i ako ostvari najmanje 30 bodova.

Upis kandidata koji na osnovu Konačne rang liste budu stekli pravo da se upišu na Fakultet bezbednosti obaviće se prema rasporedu upisa koji će biti objavljen na oglasnoj tabli i na sajtu Fakulteta bezbednosti.

Kandidatima koji ostvare pravo na upis u određenoj kategoriji studiranja (budžetski ili samofinansirajući), savetujemo da se strogo pridržavaju objavljenog rasporeda upisa. Ukoliko se kandidati koji su stekli pravo upisa ne pojave u predviđenom terminu, obaviće se prozivka prisutnih kandidata prema redosledu na Konačnoj rang listi i upisaće se nedostajući broj kandidata za tu kategoriju studiranja.

 


DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS NA PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA

 

Naknadno će biti objavljena.