Slide Anything shortcode error: A valid ID has not been provided

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE – PROCENA BEZBEDNOSNIH RIZIKA U ŠKOLSKOJ 2023/2024. GODINI

Specijalističke strukovne studije – procena bezbednosnih rizika


Informacije o studijskom programu

Specijalističke strukovne studije – procena bezbednosnih rizika obima su 60 ESPB i traju jednu godinu.

Studijski program specijalističkih strukovnih studija – procena bezbednosnih rizika akreditovan je kod Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije uverenjem o akreditaciji br. 612-00-00320/7/2019-03 od 04.12.2020. godine.

Nastavni plan studijskog programa i programi predmeta na specijalističkim strukovnim studijama – procena bezbednosnih rizika.

Školska 2023/2024. godina na specijalističkim strukovnim studijama počinje 15. oktobra 2023. godine i traje do 14. oktobra 2024. godine.

Dodatne informacije o studijama i upisu: postdiplomske.studije@fb.bg.ac.rs


Opšti uslovi konkursa

Na specijalističke strukovne studije – procena bezbednosnih rizika mogu da se upišu kandidati koji su prethodno ostvarili obim osnovnih strukovnih ili osnovnih akademskih studija od najmanje 180 ESPB.

Lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015, 68/2015 i 87/2016) imaju takođe pravo na upis na specijalističke strukovne studije.

Opšti uslovi konkursa za upis studenata na specijalističke strukovne studije Univerziteta u Beogradu u školskoj 2022/2023. godini dostupni su na internet strani Univerziteta.

Uslovi konkursa za upis studenata na specijalističke strukovne studije na Fakultetu bezbednosti u školskoj 2022/2023. godini dostupni su na internet strani Univerziteta.

Na konkurs se mogu prijaviti samo lica koja su prethodne studije završila najkasnije 14. oktobra 2023. godine.

Osobe koje poseduju stranu visokoškolsku ispravu mogu konkurisati za upis uz rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave za potrebe nastavka studija na Univerzitetu, odnosno uz posedovanje potvrde o započetom postupku priznavanja za potrebe nastavka studija na Univerzitetu. Kandidati sa potvrdom mogu ostvariti samo uslovni upis na studijski program do dobijanja konačnog rešenja.

Osobe koje poseduju stranu visokoškolsku ispravu postupak priznavanja za potrebe nastavka obrazovanja moraju započeti najkasnije do 30. septembra 2023. godine. Strana dokumenta predata posle 30. septembra 2023. omogućavaju konkurisanje za upis tek sledeće školske godine.


Prijavljivanje kandidata

Kandidati se prijavljuju preko aplikacije za elektronsku prijavu kandidata.

Svaki kandidat mora da registruje nalog na aplikaciji za elektronsku prijavu kako bi mogao da podnese prijavu i prateću dokumentaciju. Registracija naloga omogućena je u svakom trenutku bez obzira na to da li je konkurs raspisan ili nije. Nalog je registrovan nakon što kandidatu stigne aktivacioni imejl (ovaj imejl može da završi i u folderu Nepoželjne/Spam poruke pa je potrebno proveriti ga za svaki slučaj).

Kad prijava kandidata bude otvorena u datom vremenskom okviru (videti: Važni datumi), kandidati se preko registrovanog naloga prijavljuju na aplikaciju i biraju jedan od dostupnih konkursa.

Nakon popunjavanja osnovnih podataka (biografski i kontakt podaci, podaci o prethodno završenim studijama), kandidatima se otvara segment Predaja dokumenata u kojem postavljaju sledeća skenirana pojedinačna dokumenta:

 • elektronski očitanu ili skeniranu ličnu kartu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • diplomu ili uverenje o diplomiranju,
 • dodatak diplomi ili uverenje o položenim ispitima,
 • akt (uverenje) o akreditaciji završenog studijskog programa (svi kandidati koji prethodne studije nisu završili na Univerzitetu u Beogradu),
 • akt (uverenje) o akreditaciji visokoškolske ustanove (svi kandidati koji prethodne studije nisu završili na Univerzitetu u Beogradu),
 • uverenje o izjednačavanju diplome sa osnovnim strukovnim studijama obima 180 ESPB (samo za kandidate sa završenom višom školom po starim propisima),
 • rešenje o priznavanju/potvrdu da je započet postupak priznavanja strane visokoškolske isprave (samo za kandidate koji su prethodne studije završili u inostranstvu),
 • izvod iz matične knjige rođenih ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane),
 • uverenje o državljanstvu ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane),
 • potpisanu i skeniranu Izjavu o pristupu ličnim podacima.

Nakon toga kandidati podnose prijavu i čekaju da im stigne obaveštenje o prihvaćenoj prijavi na konkurs za upis na studije. Ukoliko uneti podaci ili dokumentacija nisu potpuni ili su neadekvatni, kandidati će biti obavešteni o tome šta je potrebno da dopune/promene. Ukoliko kandidat ne ispunjava uslove konkursa prijava će biti odbijena uz obrazloženje.

NAPOMENA:
Svaki pojedinačni dokument (osim elektronski očitane lične karte) mora da bude skeniran (ne fotografisan) u boji, u čitljivoj rezoluciji i sačuvan u PDF formatu. Dokument koji ima više od jedne strane (npr. dodatak diplomi) mora da se sačuva kao jedinstven PDF dokument.

 


Prijemni ispit

Kandidati ne polažu prijemni i/ili diferencijalni ispit za upis na specijalističke strukovne studije.


Rangiranje kandidata

Rangiranje kandidata vrši se na osnovu prosečne ocene tokom studija i dužine studiranja.

Nakon objavljivanja preliminarne rang liste (na internet prezentaciji Fakulteta) teče rok od 36 sati za žalbu na rang listu. Posle rešavanja potencijalnih žalbi na rang listu ili ukoliko žalbi ne bude, objavljuje se konačna rang lista.


Upis primljenih kandidata

Upis primljenih kandidata obaviće se prema dinamici upisnih radnji (videti: Važni datumi) u kancelariji Studentske službe.

Primljeni kandidati u datom terminu donose sledeće:

 • Dve fotografije (3,5 x 4,5 cm);
 • Original izvoda iz matične knjige rođenih (na uvid);
 • Diplomu prethodnog nivoa studija ili uverenje o diplomiranju (na uvid);
 • Dodatak diplomi prethodnog nivoa studija ili uverenje o položenim ispitima (na uvid);
 • Dokaz o uplati upisa za sve studente (iznos 8.500,00 dinara na račun Fakulteta 840-1832666-90; poziv na broj 800);
 • Dokaz o uplati prve rate školarine za sve studente (45.000,00 dinara za specijalističke strukovne studije na račun Fakulteta 840-1832666-90, poziv na broj 800);
 • Dokaz o uplati za Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu za sve studente (100,00 dinara na račun Fakulteta 840-1832666-90; poziv na broj 800).

Indeks, pristupni parametri za nalog na eStudent portalu i uverenje o studiranju (opciono) dobijaju se na Fakultetu prilikom upisa.


Važni datumi

Prvi upisni rok
– najranije 1. septembra, a najkasnije do 5. oktobra 2023: prijava i prijem dokumenata;
– najkasnije do 12. oktobra 2023. u 12 časova: Univerzitet objavljuje konačne rang liste;
– najkasnije do 16. oktobra 2023: upis kandidata.

Drugi upisni rok
– od 20. do 23. oktobra 2023: prijava i prijem dokumenata;
– najkasnije do 27. oktobra 2023. u 16 časova: Univerzitet objavljuje konačne rang liste;
– najkasnije do 30. oktobra 2023: upis kandidata.

Treći upisni rok
– od 2. do 3. novembra 2023: prijava i prijem dokumenata;
– najkasnije do 8. novembra 2023. u 12 časova: Univerzitet objavljuje konačne rang liste;
– najkasnije do 11. novembra 2023: upis kandidata.


Troškovi upisa i školarina

 • Prijavljivanje na konkurs za upis na studije se ne plaća.
 • Upis na studije (plaćaju svi upisani studenti): 8.500,00 dinara (na račun Fakulteta 840-1832666-90; poziv na broj 800)
 • Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu (plaćaju svi upisani studenti): 100,00 dinara (na račun Fakulteta 840-1832666-90; poziv na broj 800)
 • Školarina (plaćaju svi upisani studenti): 135.000,00 dinara (prva rata prilikom upisa – 45.000,00 dinara na račun Fakulteta 840-1832666-90; poziv na broj 800)

NAPOMENA:
Potrebno je sačuvati sve originalne uplatnice ili odštampane izvode o elektronskoj uplati i doneti ih prilikom upisa.

 


Najčešća pitanja

 • Da li sa završenim osnovnim akademskim studijama mogu da se upišu specijalističke strukovne studije?
  – Specijalističke strukovne studije obima 60 ESPB mogu da se upišu sa završenim osnovnim studijama prvog stepena (strukovne ili akademske) obima najmanje 180 ESPB.
 • Da li je prosečna ocena studiranja sa osnovnih strukovnih/akademskih studija uslov za konkurisanje za upis na specijalističke strukovne studije – procena bezbednosnih rizika?
  – Ne postoji najmanja prosečna ocena studiranja kao uslov za upis.
 • Da li specijalističke strukovne studije – procena bezbednosnih rizika može da upiše kandidat s bilo kojom diplomom u pogledu naučnog ili stručnog polja?
  – Specijalističke strukovne studije – procena bezbednosnih rizika može da upiše kandidat koji je završio osnovne akademske ili osnovne strukovne studije u polju prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških, društveno-humanističkih ili medicinskih nauka.
 • Koliko studenata može da upiše u statusu budžetskog, a koliko u statusu samofinansirajućeg studenta?
  – Na specijalističke strukovne studije – procena bezbednosnih rizika prima se pedeset (50) studenata u statusu samofinansirajućih studenata. Ne postoje budžetska mesta.
 • Koliko iznosi školarina i da li može da se plati na rate?
  – Školarina na specijalističkim strukovnim studijama – procena bezbednosnih rizika iznosi 135.000,00 dinara i može da se plati u tri rate (45.000,00 dinara prilikom upisa, 45.000,00 dinara do 19. decembra 2023. i 45.000,00 dinara do 20. februara 2024.).
 • Koliko upisnih rokova postoji?
  – Zainteresovani kandidati mogu da konkurišu u tri upisna roka ili dok se ne popuni ukupni broj mesta na studijskom programu (50 studenata).
 • Koliko kandidata se prijavljivalo na konkurs za upis na specijalističke strukovne studije – procena bezbednosnih rizika tokom prethodnih školskih godina?
  – U sva tri upisna roka u školskoj 2021/22. godini prijavilo se ukupno 55 kandidata, a u školskoj 2022/23. godini ukupno 33 kandidata.
 • Kako mogu da proverim da li su završeni studijski program i visoka škola strukovnih studija/fakultet akreditovani?
 • Na internet prezentaciji Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije, na strani Vodič za studente nalazi se istoimeni dokument u kojem se nalazi ažurirana tabela sa svim akreditovanim visokoškolskim ustanovama i studijskim programima u Srbiji. Akreditovan studijski program može da se upiše samo nakon datuma koji se nalazi u uverenju o akreditaciji pa je uz prijavu na konkurs potrebno podneti akte (uverenja) koji su doneti pre nego što je kandidat upisao studije.
 • Gde mogu da pronađem/pribavim kopije uverenja o akreditaciji ustanove i studijskog programa osnovnih akademskih studija?
  – Skenirana uverenja o akreditaciji nalaze se na zvaničnim internet prezentacijama završene visoke škole strukovnih studija/fakulteta, na stranicama koje sadrže informacije o akreditaciji. Ukoliko na sajtu visoke škole strukovnih studija/fakulteta ne postoji ova dokumentacija, kopije uverenja možete da tražite na visokoj školi strukovnih studija/fakultetu od nadležnih službi.
 • Da li je pored diplome o završenoj višoj školi prema propisima koji su važili do 2005. godine potrebno podneti još neki dokument?
  – Kad je u pitanju diploma o završenoj višoj školi prema propisima koji su važili za studente upisane do 10. septembra 2005. godine, potrebno je od pravnog sledbenika više škole (odnosno visoke škole strukovnih studija ili fakulteta) tražiti uverenje o izjednačavanju u pogledu nastavka studija s licima koja stiču stručni naziv završetkom osnovnih strukovnih studija prvog stepena koje nose 180 ESPB.
 • Da li je potrebno pokrenuti postupak priznavanja strane visokoškolske isprave ukoliko je ona stečena u nekoj od bivših republika SFRJ?
  – Diplome stečene u SFRJ, SRJ, SCG i Republici Srpskoj – visokoškolske isprave stečene u SFRJ – do 27. aprila 1992. godine, u Saveznoj Republici Jugoslaviji, odnosno Državnoj zajednici Srbija i Crna Gora – do 16. juna 2006. godine i u Republici Srpskoj ne podležu postupku priznavanja i proizvode isto pravno dejstvo kao javne isprave izdate u Republici Srbiji.
 • Da li umesto diplome i dodatka diplomi prilikom prijave na konkurs mogu da se podnesu uverenje o diplomiranju i uverenje o položenim ispitima?
  – Kandidati mogu da podnesu uverenja umesto diplome i dodatka diplomi ukoliko su prethodne studije završili tokom školske 2022/2023. godine. Svakako, i kandidati koji su upisali specijalističke strukovne studije sa uverenjima moraju tokom prve godine studija da dostave diplomu i dodatak diplomi studentskoj službi.
 • Da li postoje smerovi ili moduli na specijalističkim strukovnim studijama – procena bezbednosnih rizika?
  – Studijski program realizuje se kroz četiri obavezna predmeta u prvom i tri izborna predmeta u drugom semestru. Izborni predmeti organizovani su kroz pet grupa (videti: Informacije o studijskom programu), i studenti prilikom upisa popunjavaju anketu u vezi s odabirom jedne od pet izbornih grupa.
 • Da li je prisustvo nastavi obavezno i da li su predavanja prilagođena studentima koji su u radnom odnosu?
  – Prisustvo nastavi je obavezno i nastava na specijalističkim strukovnim studijama realizuje se od oktobra do kraja decembra, odnosno od februara do kraja aprila radnim danima od 17.00 do 20.00 časova na Fakultetu, tri ili četiri dana nedeljno u zavisnosti od broja nastavnih predmeta koji se slušaju tokom semestra.