Slide Anything shortcode error: A valid ID has not been provided

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE – STUDIJE NAUKA BEZBEDNOSTI U ŠKOLSKOJ 2023/2024. GODINI

Мастер академске студије – студије наука безбедности


Информације о студијском програму

Мастер академске студије – студије наука безбедности обима су 60 ЕСПБ и трају једну (1) годину.

Студијски програм мастер академских студија – студија наука безбедности акредитован је код Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању Републике Србије уверењем о акредитацији бр. 612-00-00569/5/2020-03 од 07.09.2021. године.

Наставни план студијског програма и програми предмета на мастер академским студијама – студије наука безбедности.

Школска 2022/2024. година на мастер академским студијама почиње 15. октобра 2023. године и траје до 14. октобра 2024. године.

Додатне информације о студијама и упису: postdiplomske.studije@fb.bg.ac.rs


Општи услови конкурса

На мастер академске студије – студије наука безбедности могу да се упишу кандидати који су претходно остварили обим основних академских студија од најмање 240 ЕСПБ.

Право на конкурисање имају и лица која су стекла високо образовање у трајању од најмање осам (8) семестара према прописима који су важили за студенте уписане на основне студије до 10. септембра 2005. године.

Општи услови конкурса за упис студената на мастер академске студије Универзитета у Београду у школској 2023/2024. години доступни су на интернет страни Универзитета.

Услови конкурса за упис студената на мастер академске студије на Факултету безбедности у школској 2023/2024. години доступни су на интернет страни Универзитета.

На конкурс се могу пријавити само лица која су претходне студије завршила најкасније 14. октобра 2023. године.

Особе које поседују страну високошколску исправу могу конкурисати за упис уз решење о признавању стране високошколске исправе за потребе наставка студија на Универзитету, односно уз поседовање потврде о започетом поступку признавања за потребе наставка студија на Универзитету. Kандидати са потврдом могу остварити само условни упис на студијски програм до добијања коначног решења.

Особе које поседују страну високошколску исправу поступак признавања за потребе наставка образовања морају започети најкасније до 30. септембра 2023. године. Страна документа предата после 30. септембра 2023. омогућавају конкурисање за упис тек следеће школске године.


Пријављивање кандидата

Кандидати се пријављују преко апликације за електронску пријаву кандидата.

Сваки кандидат мора да региструје налог на апликацији за електронску пријаву како би могао да поднесе пријаву и пратећу документацију. Регистрација налога омогућена је у сваком тренутку без обзира на то да ли је конкурс расписан или није. Налог је регистрован након што кандидату стигне активациони имејл (овај имејл може да заврши и у фолдеру Непожељне/Spam поруке па је потребно проверити га за сваки случај).

Кад пријава кандидата буде отворена у датом временском оквиру (видети: Важни датуми), кандидати се преко регистрованог налога пријављују на апликацију и бирају један од доступних конкурса.

Након попуњавања основних података (биографски и контакт подаци, подаци о претходно завршеним студијама), кандидатима се отвара сегмент Предаја докумената у којем постављају следећа скенирана појединачна документа:

 • електронски очитану или скенирану личну карту,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • диплому или уверење о дипломирању,
 • додатак дипломи или уверење о положеним испитима,
 • акт (уверење) о акредитацији завршеног студијског програма (сви кандидати који претходне студије нису завршили на Универзитету у Београду),
 • акт (уверење) о акредитацији високошколске установе (сви кандидати који претходне студије нису завршили на Универзитету у Београду),
 • решење о признавању/потврду да је започет поступак признавања стране високошколске исправе (само за кандидате који су претходне студије завршили у иностранству),
 • извод из матичне књиге рођених или други одговарајући документ (за стране држављане),
 • уверење о држављанству или други одговарајући документ (за стране држављане),
 • потписану и скенирану Изјаву о приступу личним подацима,
 • доказ о уплати накнаде за полагање диференцијалног испита (за кандидате који су претходне студије завршили на факултету који није сродан).

Након тога кандидати подносе пријаву и чекају да им стигне обавештење о прихваћеној пријави на конкурс за упис на студије. Уколико унети подаци или документација нису потпуни или су неадекватни, кандидати ће бити обавештени о томе шта је потребно да допуне/промене. Уколико кандидат не испуњава услове конкурса пријава ће бити одбијена уз образложење.

НАПОМЕНА:
Сваки појединачни документ (осим електронски очитане личне карте) мора да буде скениран (не фотографисан) у боји, у читљивој резолуцији и сачуван у PDF формату. Документ који има више од једне стране (нпр. додатак дипломи) мора да се сачува као јединствен PDF документ.

 


Диференцијални испит

Кандидати који нису завршили Факултет безбедности или сродни факултет (факултет групације друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду, Криминалистичко-полицијски универзитет или Војну академију Универзитета одбране) морају да положе диференцијални испит како би могли да буду рангирани.

За упис на мастер академске студије – студије наука безбедности диференцијални испит спрема се из следеће литературе:

 • Станаревић, С. (2018). Основи безбедности. Београд: Факултет безбедности, стр. 18-160 (доступно у скриптарници Факултета).
 • Цветковић, В. Н. (Ур.) (2020). Науке безбедности: врсте и облици. Београд: Факултет безбедности (линк: https://fb.bg.ac.rs/download/Izdavastvo/EdBezb/NaukeBezbednosti-radovi.pdf).
 • Вилијамс, П. (2012). Увод у студије безбедности. Београд: Факултет безбедности/Службени гласник, поглавље Теоријски приступи, стр. 55-192 (линк ка скенираним поглављима).

Кандидати који не приступе полагању диференцијалног испита онда кад буде заказан (видети: Важни датуми), сматрају се дисквалификованим.

Рангирање кандидата

Рангирање кандидата врши се на основу просечне оцене током студија и дужине студирања.

Кандидати који су завршили Факултет безбедности или сродни факултет рангирају се директно, а након њих се рангирају кандидати који су положили диференцијални испит.

Након објављивања прелиминарне ранг листе (на интернет презентацији Факултета) тече рок од 36 сати за жалбу на ранг листу. После решавања потенцијалних жалби на ранг листу или уколико жалби не буде, објављује се коначна ранг листа.


Упис примљених кандидата

Упис примљених кандидата обавиће се према динамици уписних радњи (видети: Важни датуми) у канцеларији за студије другог и трећег степена Студентске службе.

Примљени кандидати у датом термину доносе следеће:

 • Две фотографије (3,5 x 4,5 cm);
 • Оригинал извода из матичне књиге рођених (на увид);
 • Диплому претходног нивоа студија или уверење о дипломирању (на увид);
 • Додатак дипломи претходног нивоа студија или уверење о положеним испитима (на увид);
 • Доказ о уплати уписа за све студенте (износ 8.500,00 динара на рачун Факултета 840-1832666-90; позив на број 700);
 • Доказ о уплати прве рате школарине за студенте који уписују студије у статусу самофинансирајућих студената (39.900,00 динара за мастер академске студије на рачун Факултета 840-1832666-90, позив на број 700);
 • Доказ о уплати за Центар за развој каријере Универзитета у Београду за све студенте (100,00 динара на рачун Факултета 840-1832666-90; позив на број 700).

Индекс, приступни параметри за налог на еСтудент порталу и уверење о студирању (опционо) добијају се на Факултету приликом уписа.


Важни датуми

 • Први уписни рок
  – најраније 1. септембра, а најкасније до 5. октобра 2023: пријава и пријем докумената;
  – најкасније до 12. октобра 2023. у 12 часова: Универзитет објављује коначне ранг листе;
  – најкасније до 16. октобра 2023: упис кандидата.
 • Други уписни рок
  – од 20. до 23. октобра 2023: пријава и пријем докумената;
  – најкасније до 27. октобра 2023. у 16 часова: Универзитет објављује коначне ранг листе;
  – најкасније до 30. октобра 2023: упис кандидата.
 • Трећи уписни рок
  – од 2. до 3. новембра 2023: пријава и пријем докумената;
  – најкасније до 8. новембра 2023. у 12 часова: Универзитет објављује коначне ранг листе;
  – најкасније до 11. новембра 2023: упис кандидата.


Трошкови уписа и школарина

 • Пријављивање на конкурс за упис на студије се не плаћа.
 • Накнада за полагање диференцијалног испита: 6.550,00 динара (на рачун Факултета 840-1832666-90; позив на број 700)
 • Упис на студије (плаћају сви уписани студенти): 8.500,00 динара (на рачун Факултета 840-1832666-90; позив на број 700)
 • Центар за развој каријере Универзитета у Београду (плаћају сви уписани студенти): 100,00 динара (на рачун Факултета 840-1832666-90; позив на број 700)
 • Школарина (плаћају самофинансирајући студенти): 109.900,00 динара (прва рата приликом уписа – 39.900,00 динара на рачун Факултета 840-1832666-90; позив на број 700)

НАПОМЕНА:
Потребно је сачувати све оригиналне уплатнице или одштампане изводе о електронској уплати и донети их приликом уписа.

 

 


Најчешћа питања

 • Да ли са завршеним основним струковним студијама могу да се упишу мастер академске студије?
  – Мастер академске студије обима 60 ЕСПБ могу да се упишу само са завршеним основним академским студијама обима 240 ЕСПБ.
 • Уколико је неко завршио основне академске студије уз признавање дела програма струковних студија првог степена, да ли може да конкурише за упис на мастер академске студије?
  – Према одредбама Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду, „диплома о завршеном првом степену високог образовања на академским студијама коју је кандидат стекао уз признавање дела студијског програма струковних студија првог степена, сматра се ваљаном за упис на други и трећи степен студија само уколико обим признатих испита са студијског програма струковних студија не прелази 30 % укупног обима студијског програма академских студија на ком је диплома стечена (72/240 ЕСПБ бодова, односно 54/180 ЕСПБ бодова) у складу са Правилником о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма.“ (члан 22, став 4).
 • Да ли је просечна оцена студирања са основних академских студија услов за конкурисање за упис на мастер академске студије – студије наука безбедности?
  – Не постоји најмања просечна оцена студирања као услов за упис.
 • Колико студената може да упише у статусу буџетског, а колико у статусу самофинансирајућег студента?
  – На мастер академске студије – студије наука безбедности прима се педесет (50) студената, од тог броја пет (5) може да упише у статусу буџетских студената, а 45 у статусу самофинансирајућих.
 • Колико износи школарина и да ли може да се плати на рате?
  – Школарина на мастер академским студијама – студије наука безбедности износи 109.900,00 динара и може да се плати у три рате (39.900,00 динара приликом уписа, 35.000,00 динара до 18. децембра 2023. и 35.000,00 динара до 19. фебруара 2024.).
 • Шта значи директан упис након рангирања за кандидате који су завршили Факултет безбедности или сродне факултете?
  – Кандидати који су завршили Факултет безбедности или сродне факултете рангирају се на основу укупне просечне оцене током студија и дужине трајања студија. Кандидати који нису завршили Факултет безбедности или сродне факултете прво полажу диференцијални испит па се након успешног полагања рангирају на листи испод директно рангираних кандидата.
 • Како изгледа диференцијални испит за упис на мастер академске студије – студије наука безбедности?
  – Диференцијални испит садржи двадесет питања (питања са вишеструким одговорима, питања на допуњавање, дефиниције и навођења више одговора). Свако питање носи један поен и за успешно положен испит потребно је остварити 11 поена.
 • Колико уписних рокова постоји?
  – Заинтересовани кандидати могу да конкуришу у три уписна рока или док се не попуни укупни број места на студијском програму (50 студената).
 • Колико кандидата се пријављивало на конкурс за упис на мастер академске студије – студије наука безбедности током претходних школских година?
  – У сва три уписна рока у школској 2021/2022. години пријавило се укупно 55 кандидата, а у школској 2022/2023. години укупно 43 кандидата.
 • Како могу да проверим да ли су завршени студијски програм и факултет акредитовани?
  – На интернет презентацији Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању Републике Србије, на страни Водич за студенте налази се истоимени документ у којем се налази ажурирана табела са свим акредитованим високошколским установама и студијским програмима у Србији. Акредитован студијски програм може да се упише само након датума који се налази у уверењу о акредитацији па је уз пријаву на конкурс потребно поднети акте (уверења) који су донети пре него што је кандидат уписао студије.
 • Где могу да пронађем/прибавим копије уверења о акредитацији установе и студијског програма основних академских студија?
  – Скенирана уверења о акредитацији налазе се на званичним интернет презентацијама завршеног факултета, на страницама које садрже информације о акредитацији. Уколико на сајту факултета не постоји ова документација, копије уверења можете да тражите на факултету од надлежних служби.
 • Да ли је потребно покренути поступак признавања стране високошколске исправе уколико је она стечена у некој од бивших република СФРЈ?
  – Дипломе стечене у СФРЈ, СРЈ, СЦГ и Републици Српској – високошколске исправе стечене у СФРЈ – до 27. априла 1992. године, у Савезној Републици Југославији, односно Државној заједници Србија и Црна Гора – до 16. јуна 2006. године и у Републици Српској не подлежу поступку признавања и производе исто правно дејство као јавне исправе издате у Републици Србији.
 • Да ли уместо дипломе и додатка дипломи приликом пријаве на конкурс могу да се поднесу уверење о дипломирању и уверење о положеним испитима?
  – Кандидати могу да поднесу уверења уместо дипломе и додатка дипломи уколико су претходне студије завршили током школске 2022/2023. године. Свакако, и кандидати који су уписали мастер академске студије са уверењима морају током прве године студија да доставе диплому и додатак дипломи студентској служби.
 • Да ли постоје смерови или модули на мастер академским студијама – студијама наука безбедности?
  – Студијски програм реализује се кроз три обавезна предмета у првом и четири изборна предмета у другом семестру. Изборни предмети организовани су кроз четири групе: стратешку, националну, корпоративну и еколошку безбедност (видети: Информације о студијском програму), и студенти приликом уписа попуњавају анкету у вези с одабиром једне од тих изборних група.
 • Да ли је присуство настави обавезно и да ли су предавања прилагођена студентима који су у радном односу?
  – Присуство настави је обавезно и настава на мастер академским студијама реализује се од октобра до краја децембра, односно од фебруара до краја априла радним данима од 17.00 до 20.00 часова на Факултету, три или четири дана недељно у зависности од броја наставних предмета који се слушају током семестра.